تذکر کتبی مهندس بیگلرى رییس مجمع نمایندگان کردستان به رییس جمهور

14
0
اشتراک گذاری :

تذکر کتبی مهندس بیگلرى رییس مجمع نمایندگان کردستان به رییس جمهور در خصوص‌ تغییر نحوه استخدام متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در مراکز تربیت دبیر و دانشگاه فرهنگیان از رسمی آزمایشی به پیمانی ۹۷/۱۱/۰۷

اشتراک گذاری :